PA-RIM

Efektivní výroba velkých extrémně namáhaných plastových dílů s možností velmi rozdílných tlouštěk stěn.

Co je materiál NYRIM?

NYRIM® je polymerní systém polyamidového typu,  který se vyznačuje mimořádnou houževnatostí, proměnou tuhostí, má  vysokou odolnost k obrušování, nízký koeficient tření, excelentní odolnost k prolamování  a velmi dobrou chemickou odolnost.

Chemicky je NYRIM blokový kopolymer typu A-B-A na bázi polyamidu-6 a polyéteru. Jednotlivé segmenty jsou chemicky vázány, což  přispívá k optimální kombinaci vlastností kopolymeru.

Nylon-6 | elastomerní fáze | Nylon-6

NYRIM není označení pro jediný polymer. Změnou poměru vstupních složek receptury,  lze ve finálním produktu měnit množství elastomerní fáze v rozmezí od 10 % do 40%., a tím zásadně měnit materiálové vlastnosti.

Vlastnosti výrobku mohou být dále modifikovány různými aditivy jako např. plnivy, mazivy, retardéry hoření, ochrannými systémy proti atmosférickým vlivům apod.

Popsaná variabilita složení receptury umožňuje ve velkém rozsahu přizpůsobovat vlastnosti polymerního materiálu konkrétní aplikaci a požadavkům zákazníka.

Příklad vlastností materiálu NYRIM za normální teploty

Vlastnost

Jednotka

N1000 (*)


tahový modul

MPa

1197


pevnost v tahu

MPa

49


tažnost

%

250


ohybový modul

MPa

1163


vrubová houževnatost lzod

kJ/M2

35


smrštění

%

2


teplota tání

°C

214


hustota

g/cm3

1,10


absorpce vody

%

3,1


(*) N 1000 je označení pro neplněný materiál NYRIM s obsahem 10 hm%  elastomerní fáze. Kondiciováno na 23°C-50% RH.

Všechny typy materiálu NYRIM mohou být recyklovány postupem mletí a granulace. Takto získaný granulát lze zpracovávat na běžných vstřikovacích strojích vhodných pro vstřikování polyamidu. Při správném postupu recyklace jsou vlastnosti recyklovaného a původního materiálu velmi blízké.


Jak se materiál NYRIM zpracovává?

Materiál NYRIM může být zpracováván všemi běžnými reaktivními technologiemi.

V Promens Zlín používáme technologie:

  • RIM (reaktivní vstřikování neplněných systémů),
  • RRIM (reaktivní vstřikování systémů s obsahem plniv,
  • SRIM – strukturální reaktivní vstřikováním (nástřik hmoty do formy s výztuží – např. skelná tkanina),
  • technologie reaktivního odlévání.

Podstatou reaktivního vstřikování je nástřik monomerní směsi (konečné receptury) přímo do výrobní formy, kde za specifických podmínek směs polymeruje. Po skončení polymerace je z formy vyjímán hotový výrobek.

U systému NYRIM je doprovodnými podmínkami tohoto procesu velmi nízká viskozita nastřikované hmoty o teplotě nižší než je teplota formy.

Na rozdíl od klasického vstřikování, kde je viskózní tavenina polymeru vstřikována vysokým tlakem do formy výrazně chladnější než teplota taveniny, je u technologie NYRIM k dopravě a smíchání reaktivních složek používán pouze nízký tlak, což umožňuje vyrábět na relativně malém zařízení velké díly (desítky kilogramů) a používat lehké formy. Jelikož je do formy nastřikován monomer (ne polymer), ve výrobcích prakticky neexistuje vnitřní pnutí ani tzv. “studené spoje”

Materiálové vlastnosti systému NYRIM z pohledu aplikačních možností

Nejvíce ceněnou vlastností skupiny materiálů NYRIM je mimořádná houževnatost, kterou lze navíc v širokém rozsahu řídit obsahem elastomerní složky – v praxi pouze změnou poměru složek receptury. Dále se NYRIM vyznačuje vysokou odolností k obrušování, nízkým koeficientem tření, excelentní odolností k prolamování, velmi dobrou chemickou odolností. Z důvodu určité nasákavosti má NYRIM omezení pro velmi přesné výrobky.

Díky schopnosti akceptovat velký obsah plniv lze vlastnosti dále modifikovat. Příkladem jsou nehořlavé receptury, materiály s vysokou odolností k povětrnosti, materiály se sníženým koeficientem tření apod. Vzhledem k možnosti dávkování velkého množství vláknitých plniv lze z  materiálu NYRIM vyrábět díly s řízenou anizotropií vlastností.

V rámci RIM systémů je NYRIM jedinečný svou schopností být barven ve hmotě bez nutnosti dodatečného lakování. V případě potřeby je však snadno lakovatelný.

Významné je i jeho použití ve výrobcích se striktním požadavkem na recyklaci výrobků – NYRIM je snadno recyklovatelný.

Specifika technologie RIM z pohledu aplikačních možností systému NYRIM

Reaktivní vstřikování systému NYRIM umožňuje vyrábět velké výrobky bez zbytkového napětí, výrobky s velkou a/nebo různou tloušťkou stěny a různým obsahem plniv. Vzhledem k tomu, že kapalné reaktivní složky jsou do formy napouštěny za nízkého tlaku, lze pro výrobu použít výrazně levnější formy než jaké jsou nezbytné pro konvenční systémy. Nízká viskozita reaktivních složek umožňuje vynikající reprodukci povrchu formy.

Celkové investiční náklady na technologický celek jsou významně nižší než u konvenčních systémů s tím, že lze vyrábět větší a tvarově složitější výrobky. Výroba velkých dílů tak může být ekonomická již při malých sériích cca 1000 ks/rok. Pro střední výrobní série tj. desítky tisíc kusů/rok je konkurenceschopnost této technologie nejvyšší. Pro menší výrobky je běžnou praxí umísťování více výrobků do jedné formy.

Shrnuto z pohledu technologie, NYRIM je nejvýhodnější pro velké, tlustostěnné výrobky ve středních sériích.

Fotografie z výroby

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google